Правно значение на щатното разписание

Кой факт поражда правните последици на съкращаване на щата – волеизявлението на работодателя за съкращаване на щатни бройки или изготвеното въз основа на решението на работодателя щатно разписание?

Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с работника на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ възниква след валидно взето решение за съкращаване на щата, а изготвянето на щатно разписание въз основа на взетото решение за промяна в щата е последваща техническа дейност, която няма отношение към законността на уволнението.

Изявлението на работодателя за съкращаване на щата е фактът, който поражда съкращаването на щата, а щатното разписание е документът, който материализира новото длъжностно разписание. Заповедта на работодателя, с която се закрива щатна бройка за съответната длъжност, е доказателство, което установява по несъмнен начин, че преди извършване на уволнението работодателят е волеизявил съкращаване на щата, с което фактът на извършено съкращаване е доказан. Дали въз основа на решението на работодателя са били изготвени щатни разписания и доколко те са отразили точно промените в щата, е без правно значение за законността на уволнението на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, прел. второ от КТ, извършено след валидно взето решение за съкращаване на щатната бройка, взето от компетентния за това орган. Изменението на щатното разписание на дружество с ограничена отговорност влиза в сила – от деня, посочен в решението на Общото събрание на съдружниците, но не и от деня, в който управителят на дружеството е утвърдил същото.