Правно значение на изтичане срока на предизвестие и издаване на заповед за прекратяване връчена след този срок

Често по време на лекциите по трудово право обръщам внимание на правното значение на прекратяването на трудовия договор с предизвестие и без предизвестие. В случаите на отправено предизвестие трудовият договор се прекратява по силата на закона, като издаването на заповед е без правно значение. Без правно значение е връчването на заповедта след изтичане срока на предизвестие.

Тук ще направя две допълнения, които разглеждам по време на лекциите

След изтичане срока на предизвестие за работодателя възниква задължението да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение или друг документ или друг документ, с който да удостовери прекратяването му, като задължението му произтича от разпоредбата на чл. 128а, ал. 3 КТ. Не издаване на заповед е административно нарушение и контролните органи на инспекцията по труда имат право да издадат предписание (принудителна административна мярка). В този случай заповедта има декларативно (констативно) действие за настъпилия факт на прекратяване на трудовото правоотношение.

Значението на връчване на заповедта има отношение към сроковете на оспорване на нейната законосъобразност пред съда.

Не може да се прекрати трудов договор „повторно“ след изтичане на предизвестието

След изтичане на предизвестието трудовото правоотношение се счита за прекратено и за работодателя не съществува правна възможност за негово „повторно“ прекратяване. Трудовото правоотношение се прекратява на основанието посочено в предизвестието. Издаване на заповед след изтичане срока на предизвестие на друго правно основание води до незаконосъобразност на заповедта.

Конкретния казус разгледан от ВКС 

В конкретно разглеждания случай от практиката на ВКС, на служителката е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на осн. чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, като след неговото изтичане е връчена заповед на осн. чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ. Спрямо служителката не е била налице хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ, тъй като трудовото ѝ правоотношение е възникнало преди да е придобила право на пенсия. Поради тази причина заповедта е отменена като незаконосъобразна.

За допълнителни въпроси по темата можете да пишете на контактната форма:  https://uvolni.me/contact/

Решение № 50005/02.02.2023 г., гр. д. № 1584/2022 г. IV г.о.