Правилник за прилагане на ЗХУ

В ДВ, бр. 27/02.04.2019 г. е приет Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Ето някои основани моменти в него:

Фирмите ще подават уведомления в бюрата по труда, за да им търсят подходящите работници с увреждания.

При неизпълнение на квотите за наемане на хора с увреждания, ще има глоби.

Работодателите подават уведомление до бюрото по труда, ако искат съдействието му за намиране на хора с увреждания. Бюрото има 3 месеца да намери подходящите кандидати. Квотите важат за фирмите с над 50 души персонал.

Ако персоналът е до 99 души – квотата е 1 човек с увреждане, ако е над 99 души – 2 % от състава на персонала.

Уведомление се подава само, ако фирмата иска съдействие от бюрата или от частните посредници. Посочва колко хора с увреждания трябва да наеме и какви са изискванията към длъжностите.

В 7 дневен срок работодателят е длъжен да върне обратна информация дали е наел лицето или лицата, и ако не ги е наел защо.

Ако посредниците обаче не успят да намерят подходящи хора с увреждания, работодателят се освобождава от квотите. Това може да стане и ако условията на труд при него не са подходящи, както и ако прилага

алтернативни мерки – например, ако купува стоки на месечна стойност поне две минимални заплати от специализирани предприятия на хора с увреждания.

До 3 месеца от подаване на уведомлението работодателят трябва да наеме подходящите хора. Регулярно Агенцията по заетостта ще изпраща информация на Инспекцията по труда, която пък ще следи за спазването на квотите. При нарушение – се дължи месечно 30 на сто от минималната заплата за всяко незаето място.

Уведомление в бюрата по труда се подава до 2 юли, а на есен работодателите вече трябва да изпълняват задълженията си по квотите.

Източник БТВ