По административнонаказателни дела вече се присъждат разноски

ДВ брой: 94, от дата 29.11.2019 г. 

С § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, в чл. 63 от ЗАНН се създават ал. 3, 4 и 5.  

В съдебните производства по обжалване на неказателни постановления и електронни фишове страните вече имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата. В полза на юридически лица (включително Държавата) или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.

С приемането на посочените текстове отпада необходимостта от водене на отделно производство по реда на ЗОДОВ за присъждане на заплатени адвокатски възнаграждения по отменени наказателни постановления и електронни фишове.