Потвърждаване действията от работодателя. Обезщетение по чл. 331 КТ

Дали плащането от работодателя на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ представлява потвърждаване на представителната власт при сключването на споразумението по чл. 331 ал. 1 КТ.

 

Разпоредбата на чл. 331 КТ дава възможност на работодателя да предложи на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

Има ли действие споразумение, ако същото не е сключено от законния представител на работодателя, но същият впоследствие потвърди извършените действия.

Отговорът е положителен.

Когато едно лице действа от името на друго, без да има представителна власт, неговите действия могат да бъдат потвърдени от лицето, вместо което е действано. Представляваният приема настъпването на последиците в своята правна сфера. Ратификацията има обратно действие, трябва да обхваща всички последици и да бъде извършена в необходимия срок. Когато представляваният е търговец, съгласно чл. 301 ТЗ се приема, че е потвърдил действията, ако не се възпротиви незабавно след узнаването. Тази разпоредба следва да се приложи по аналогия и в отношенията между търговец-работодател и работник. Плащането от работодателя на обезщетението по чл. 331, ал. 2 КТ представлява потвърждаване на представителната власт при сключването на споразумението по чл. 331, ал. 1 КТ.

Какво е значението на решението на този въпрос за работниците и служителите.

Преди да вземете решение в качеството Ви на работник или служител следва много добре да прецените дали са налице правните основания за отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. В този смисъл познаването на разглежданите въпроси би дало на работниците и служителите информирано решение да не обжалват посочената заповед. В противен случай същите ще заплатят разноски за дела, които могат да достигнат до три инстанции.

Подписано ли е споразумение за прекратяване на трудовия договор с определено обезщетение по чл. 331, ал. 1 КТ от лице без представителна власт, но обезщетението е изплатено от представителя на работодателя, то се счита, че същият е потвърдил постигнатото споразумение.

Затова не се учудвайте, когато адвокати откажат да водят дела, за които преценявате, че сте прави.

 

Решение № 442/11.01.2013 г., гр.д. № 439/2012 г., IV г.о., ВКС