Постановление за обявяване на трудово правоотношение

За работника или служителя съществува правна възможност да сезира инспекцията по труда по реда на чл.405а от КТ и да поиска установяването на трудовото му правоотношение с със съответния работодател. Редът по чл. 405а КТ е приложим, ако работникът все още работи – тогава той може да сезира съответната инспекция по труда с искане за издаване на предписание за сключване на трудов договор. Когато спорът е за минало време, възможността по чл.405а КТ е неприложима.