Ползва ли се със закрила работник с процент намалена работоспособност под 50%

Отговорът е положителен

Когато с решението на ТЕЛК е определен процент на намалена работоспособност и са посочени противопоказни условия на труд, работникът е трудоустроен по смисъла на чл. 333, ал. 1,т. 2 КТ – наличието на заболяване, налагащо трудоустрояване е установено по законния ред и от орган по чл. 1, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване. Трудоустроените работници и служители имат закрила при прекратяване на трудовото правоотношение, като без значение е дали с Експертното решение на ТЕЛК е определен по нисък от 50% трайно намалена работоспособност. Правната норма на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ не обвързва трудоустрояването с процента намалена трудоспособност. Работодателят е длъжен да поиска предварително разрешение за прекратяване на трудовия договор в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ.

Определение № 7/12.01.2021 г. по гр. д. № 2489/2020 г., III г.о., ВКС