подбор съкращаване на щата

Подбор между учители при съкращаване на щата

Показателят „успех на учениците” за съответната учебна година не може да даде обективна преценка за нивото на изпълнение на трудовата функция при подбор, ако това е единствен показател за оценка на качествата на преподавателя.

Кога подборът е задължителен

Разпоредбата на чл. 329 КТ по императивен начин определя случаите, в които подборът е право на работодателя. В случаите в които той е задължителен се определят и критериите за извършване на подбор. Когато подборът е оспорен като незаконосъобразен, в тежест на работодателя е да установи, че е извършил подбор по законовите критери – по-висока квалификация и по-добра работа. Докато критерият квалификация е обективен факт и включва притежаваното образование по съответната специалност, степен на образование, наличие на допълнителна професионална квалификация, критерият качеството на работа се изразява в преценката на работодателя за точно, качествено и ефективно изпълнение на трудовите задължения.

Съдебен контрол върху подбора от съда

С Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по т. д. № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС е прието, че преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.

Как съда проверява законосъобразността на подбора

При упражняването на контрола съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на работата. Точното прилагане на закона, към което е насочен съдебния контрол за законосъобразност, не се изчерпва с констатиране формалното прилагане на критериите по чл. 329, ал. 1 КТ. Контролът  обхваща проверка на приетите от работодателя и оспорени от работника или служителя оценки на същите критерии. Подборът обхваща всички конкретни действия, които се свеждат до оценка на работата на всеки участник в него. Съдът съпоставя приетите показатели за изпълнение на законовите критерии.

В разглеждания случай

Показателят „успех на учениците” за съответната учебна година не може да даде обективна преценка за нивото на изпълнение на трудовата функция, ако това е единствен показател за оценка на качествата на преподавателя. Резултатността при прилагането на професионалните знания и умения може да бъде преценявана и с оглед на показания успех на учениците. Този критерий обаче не може да бъде единствен, водещ и определящ нивото на изпълнение на възложената работа, предвид естеството на конкретната трудова функция.

Защо успехът на учениците не може да бъде единствен критерий при подбор на учители

В този случай работодателят няма да е  развил този критерий във всичките му проявни форми, за да може да се извърши задълбочена и обективна оценка при съпоставяне на резултатите от извършваната работа между подлежащите на подбора лица. Критериите за подбора са установени в закона. Критериите имат обективни признаци и тяхното спазване е част от правото на уволнение. Затова при спор, упражненото право на подбор подлежи на съдебен контрол. В разглеждания случай уволнението е извършено в нарушение на критериите за подбор и на общо основание то е незаконно.

 

Решение № 113.23.04.2012 г., гр. д. № 1267/2010 г., III г.о., ВКС