бременност и раждане

Подбор между двама служителя, когато единият ползва отпуск за бременност и раждане и има назначен заместник

Кратък отговор

Когато в едно предприятие съществуват две щатни бройки, едната щатна бройка е заета по заместване, тъй като титуляра ползва отпуск за бременност и раждане и следва да се съкрати една щатна бройка, то подбор не може да бъде извършен и договорът на другия служител ще бъде прекратен.

Как се прилага закона

Въпросът следва да бъде разгледан в контекста на чл. 333, ал. 6 КТ, при който в процедурата по подбор не следва да бъде включвано лице, което заема дадена щатна бройка от определена длъжност по заместване, до завръщане на титуляра на длъжността, когато последният ползва отпуск по чл. 163 КТ (поради бременност и раждане). Този извод се налага от обстоятелството, че при нормална обстановка, т.е. когато длъжността реално се заема от титуляра, последният се ползва от закрилата по чл. 333, ал.6 КТ, и същият не подлежи на подбор.

В процедурата по подбор не следва да бъде включвано лице, което заема дадена щатна бройка от определена длъжност по заместване, до завръщане на титуляра на длъжността.  В подбора не следва да се включва лицето, което заема щатната бройка по заместване, а титулярът. В разглеждания случай обаче подборът е невъзможен, тъй като титулярът е в отпуск по чл.163 КТ (поради бременност и раждане) и с оглед закрилата по чл. 333, ал. 6 КТ той може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал.1, т.1 КТ, (закриване на предприятието) т.е. по отношение на него е неприложимо посоченото в чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ уволнително основание-съкращаването в щата.

Относно разглеждания от съда казус:

След като е безспорно, че щатните бройки за длъжността  са били две и с новото щатно разписание реално е съкратена една бройка, както и че между титулярите заемащи тази длъжност подборът е невъзможен, тъй като единият от тях е в отпуск по чл. 163 КТ (поради бременност и раждане) и по отношение на него е неприложимо уволнителното основание по чл. 328, ал.1, т.2, пр.2 КТ, то на посоченото основание следва да бъде уволнен другият титуляр.

Решение № 116/21.04.2012 г., гр. д. 865/2010 г.