Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа

Уволнението е незаконосъобразно при проведен подбор по чл. 329 КТ, в случай, че при извършването му не е бил включен критерият „ниво на изпълнение на възложената работа“ (качество). Критериите „квалификация“ и „ниво на изпълнение на възложената работа“ са нормативно определени и въпрос на работодателска преценка е дали някой от двата критерия би имал превес. Незаконосъобразно е обаче при извършването на подбор вторият критерий – „ниво на изпълнение на възложената работа“ (качество на работата) да бъде изцяло игнориран. Работодателят следва да направи сравнение между служителите, участващи в подбора, кой от тях работи по – добре, но не и само  досежно притежаваната квалификация на двамата служители.