Подбор II

Кои длъжности следва да се включат в подбора?

Длъжността е позиция, изразяваща се в предвидена в длъжностна характеристика система от функции, задължения и изисквания от образователен и квалификационен характер, свързана с конкретен вид дейност, която следва да се осъществява от заемащото я лице.

Определянето на лицата, които следва да участват в подбора по чл. 329 КТ, следва във всеки конкретен случай да се основава на съпоставка на трудовите функции, включени в заеманите от лицата длъжности в едно звено. Изводът дали тези функции са еднакви, сходни или съществено различаващи се е в зависимост от конкретното им естество и характеристики с оглед вида на дейността, която следва да се осъществява от заемащите длъжностите лица, като подбор следва да се извършва между всички лица с идентични или сходни функции, но не и с лица със съществено различаващи се такива.

При преценката кои длъжности да се включат в подбора следва да се съобрази и:

 • Различни или еднакви са образователните изисквания за заемане на длъжностите;
 • Съществуват ли специфични квалификационни изисквания за заемане на длъжностите. Това са и изискванията за наличие на определени познания на служителя като условие за заемане на длъжността.
 • При премахване на всички щатни бройки за длъжността или на единствената щатна бройка, подборът не е задължителен.
 • Критерии за извършване на подбор.

Може ли наличието на нарушение на трудовата дисциплина да бъде критерий за подбор?

Отговорът е положителен.

Следва ли нарушението на трудовата дисциплина да е завършила с налагане на дисциплинарно наказание?

Отговорът е отрицателен.

Примери за критерии:

 • Образование
 • Трудов стаж при работодателя
 • Годишна оценка за изпълняваната работа
 • Оценка от прекия ръководител
 • Допълнителна квалификация (включваща следдипломна квалификация, допълнителна професионална квалификация – завършени курсове и школи за компютърна грамотност, владеене на езици)
 • Ниво на изпълнение на възложените задачи
 • Практически умения и притежавани качества за законосъобразно изготвяне на документи, свързани с дейността на работодателя;
 • Работа в екип
 • Комуникативност
 • Качество на изпълняваната работа

В заключение:

Когато работодател съкращава длъжности в някое свое структурно звено, неговото задължение да извърши подбор не може да бъде ограничено в рамките на това звено. Ако в други негови структурни подразделения в същото населено място съществуват идентични или други длъжности с несъществено различаваща се трудова функция, тъй е длъжен да извърши подбор. Работодателят обаче не е длъжен нито може да направи подбор между работници с място на работа, според трудовите договори в различни населени места, тъй като той не може едностранно да променя мястото и характера на работа, определено в сключения трудов договор.