Повишение на учителските заплати

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 7/2020 г.), минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти се изменят, считано от 01.01.2020 г., както следва:

директор – 1334 лв. (от 1140 лв.)

зам. директор – 1246 лв. (от 1065 лв.)

учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на направление ИКТ – 1085 лв.(от 920 лв.)

старши учител, старши възпитател – 1120 лв. (от 955 лв.)

главен учител, главен възпитател – 1176 лв. (от 1005 лв.)