Пенсиониране на учител. Отговор на читателски въпрос

Към кой момент следва да се преценява законността на уволнението в случаите, при които трудовият договор се прекратява с предизвестие-към момента на отправяне на предизвестието или към момента на изтичане на срока на предизвестието?

Читател зададе въпрос, както следва: Работодателят е връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към момента на получаване на предизвестието служителя не отговаря на условията за пенсиониране. Към момента на изтичане на предизвестието и издаването на заповедта за прекратяване, служителя отговаря на условията за пенсиониране. Законосъобразна ли е заповедта на работодателя?

Отговорът е Отрицателен.

С чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ е уредено субективното потестативно право на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя, като отправи до него писмено предизвестие, при придобиване от последния право на пълна пенсия за изслужено време и старост Следователно, по силата на закона отправянето на предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да следва момента, в който работникът или служителят е придобил правото на пълна пенсия за изслужено време и старост.

Обстоятелството, че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение служителят вече е била придобил правото на пълна пенсия не може да валидира незаконосъобразните действия на работодателя, който е изразил волята си за прекратяване на трудовото правоотношение на посоченото основание в момент, когато то не е било налице.

Внимание учители!

Възможността за пенсиониране при условията на чл. 69в КСО дава ли право на работодателя да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ или това право може да се упражни само от служителя – учител?

Работодателят може да „пенсионира“ учител придобил право на пенсия по специалния ред на чл. 69в КСО.

По отношение на учителите е предвидена специална хипотеза в чл. 69в КСО, според която учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете, като от 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година.

Уволнението по чл. 328, ал. 1 КТ, включително и по т. 10, се извършва по преценка на работодателя, дава основание да се приеме, че работодателят разполага с правото да прекрати едностранно трудовото правоотношение с учител при придобито от последния право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 69в КСО. Преценката за прекратяване на трудовото правоотношение поради упражняване правото на пенсия е предоставена не само на учителя, но и на съответния работодател при наличие на предпоставките в чл. 69в КСО, независимо, че лицето не е придобило право на пълна пенсия. Право на работодателя е да прецени коя от двете норми да приложи – чл. 68 КСО или чл. 69в КСО и това негово право не подлежи на съдебен контрол. В обхвата на съдебната проверка е единствено фактът дали са спазени изискванията /налице ли са предпоставките/, предвидени в общата или в специалната норма.