„Пенсиониране“ на държавни служители през новата 2019 г.

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ИЗВЪРШЕНИ С ПАРАГРАФИ 14 И 15 ОТ ПРЗ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. /ОБН. ДВ, БР. 103/13.12.2018 Г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. /обн. ДВ, бр. 103/13.12.2018 г./ са приети следните допълнения и изменения в Закона за държавния служител в сила от 01.01.2019 г.:

В чл. 7, ал. 2 е създадена нова т. 8. Съгласно пълния текст на разпоредбата не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което е упражнило правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, освен при условията на чл. 15, ал. 1, чл. 81в, ал. 6 и чл. 84а, т.е. в следните случаи са допустими изключения:

Чл. 15, ал. 1 Държавният служител може да бъде назначаван за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца.

81в, ал.1 и ал. 6 Държавен служител може да бъде изпратен да изпълнява длъжност в институция на Европейския съюз за срок до 4 години. За времето на отсъствието на длъжността, заемана от държавния служител, може да бъде назначено друго лице като заместник.

Чл. 84а,ал. 1 Длъжност, определена за ключова в администрацията, може да бъде изпълнявана за срок, не по-дълъг от 6 месеца, при условията на споделено изпълнение едновременно от: 1. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) държавен служител, който е заемал същата длъжност до прекратяване на служебното му правоотношение на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 или на основание чл. 106, ал. 1, т. 5;

В чл. 103, ал. 1, т. 4 е създадено допълнително общо правно основание за прекратяване на служебното правоотношение, както следва: „когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие“. В този смисъл органа по назначаване може да прекрати с едномесечно предизвестие държавен служител, който е упражнил правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване.

Нова алинея втора на на чл. 103 за целите на установяване упражнено право на пенсия:

„Органът по назначаването получава служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаването на искането.“

Съгласно § 15, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, уведомяват органа по назначаването за наличието на основание за недопустимост по чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител в срока по чл. 27 от същия закон. В този смисъл всеки държавен служител до 08.01.2019 г. следва да уведоми органа по назначаване, че е упражнил право на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от КСО.

Съгласно § 15, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. служебните правоотношения на държавните служители, назначени към датата на влизането в сила на този закон, които са упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, се прекратяват от органа по назначаването с едномесечно предизвестие.

Оттук следва, че след 01.01.2019 г. служебните правоотношения на държавните служители упражнили правото си на пенсия по чл. 68, 68а, 69 или 69б от Кодекса за социално осигуряване, следва да се прекратят от органа по назначаването с едномесечно предизвестие.