Оттегляне на предизвестие. Отмяна на заповедта по инициатива на работодателя

За правото на работодателя, след като е отправил до работника или служителя предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, да го оттегли без съгласието на работника или служителя.

Работникът или служителят може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, ако съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Прекратяването на трудовото правоотношение може да бъде осуетено и до изтичането на срока на предизвестието, но със съгласието на работодателя. Същото правило не е възпроизведено в чл. 328 КТ, но то важи в равна степен и при прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие от работодателя. Работодателят също може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, ако съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Прекратяването на трудовото правоотношение също може да бъде осуетено и до изтичането на срока на предизвестието, но със съгласието на работника или служителя.

Нито работникът или служителят може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, след като то е достигнало работодателя, нито работодателят може да оттегли предизвестието за прекратяване на трудовия договор, след като то е достигнало работника или служителя. Започнал ли е да тече срокът на предизвестието, прекратяването на трудовото правоотношение може да бъде осуетено до изтичането му, но само със съгласието на двете страни.

Отмяна на заповедта по инициатива на работодателя

В чл. 344, ал. 2 КТ е уредена възможността работодателят да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иска за оспорване на неговата законност. Отмяната на заповедта за уволнение от съда по реда на чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и отмяната на същата от работодателя по реда на чл. 344, ал. 2 КТ пораждат едни и същи правни последици – уволнението е признато за незаконно, но за да бъде възстановено трудовото правоотношение, в първия случай работникът или служителят трябва да бъде възстановен на предишната работа с решение на съда, а във втория случай с изричен акт на работодателя.

Трудовото правоотношение не се възстановява с отмяната на заповедта за уволнение. То се възстановява, ако работникът се яви на работа в двуседмичен срок от получаване на съобщението на съда или на работодателя за възстановяването му (чл. 345, ал. 1 КТ). Работникът или служителят не може да бъде лишен от правото да избере дали да възстанови трудовото правоотношение, след като му е връчена заповед за уволнение.

Оттеглената заповед за уволнение той не може да оспори с иск, но може да се позове на прекратяването на трудовото правоотношение като не се яви на работа в срока по чл. 345, ал. 1 КТ. Само ако работникът или служителят се яви на работа в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, трудовото правоотношение се възстановява и едва след това работодателят може да прекрати така възстановеното трудово правоотношение на друго основание.