Относно срочния договор

Могат ли да се заобикалят изискванията на чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от КТ с даване на съгласие на работника?

Отговорът е отрицателен.

При сключване на срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.1 КТ срокът , който е определен от страните следва да е съобразен с изискванията на чл.68, ал.3 и 4 КТ и ако работникът или служителят е депозирал писмено искане до работодателя за сключване на срочен трудов договор. Такъв трудов договор не може да бъде сключен без да са спазени изискванията на чл.68, ал.3 и 4 КТ.

Началното сключване на срочен трудов договор за определено време е допустимо в две групи от случаи, уредени в чл.68, ал.3 и 4 КТ, като първата група включва включва две хипотези – едната е с оглед на видовете работи, за изпълнението на които се сключват срочните трудови договори, а именно – временни, сезонни и краткотрайни, а втората хипотеза е приложима при сключване на срочни трудови договори независимо от естеството или характера на работата, с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или ликвидация предприятия. Втората група от случаи, при които е допустимо сключване на срочни трудови договори за определено време е уредена в чл.68 , ал.4 КТ, съгласно който, срочния договор може да се сключи да работи или дейности които нямат временен, сезонен или краткотраен характер, но се отнасят до основния предмет на дейност на ралботодателя, но само по изключение, което е дефинирано в пар.1, т.8 ДР на КТ. Посочва се, че съгласно легалното определение „изключение“ по смисъла на чл.68, ал.4 КТ, е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Приема се, че посочените разпоредби са императивни, поради което следва да се приеме за задължително изискването на пар.1,т.8 ДР на КТ обуславящите срочността на трудовия договор обстоятелства да са вписани в трудовия договор.