Относно срока на изпитване

Клаузата срок на изпитване е недействителна, ако след прекратяване на трудов договор за изпълнение на определена длъжност е сключен нов трудов договор за същата по естеството си трудова функция със само формално нов работодател, който има същите собственици на капитала, седалище и адрес на управление, представители и управители, сключили стария и новия трудов договор, тъй като годността на работника или служителя да изпълнява работата вече е проверена.

Клаузата срок на изпитване е недействителна, ако трудовия договор е сключен непосредствено след изпълнение на поети задължения по „граждански договор“, който е идентичен със задълженията в основната им част по длъжностна характеристика на длъжността, на която е назначен работника със сключения трудов договор.