Относно момента за преценка законността на уволнението без предизвестие

Към кой момент се преценява уволнението без предизвестие извършено от страна на работодателя – към момента посочен като дата в заповедта или към момента на връчване на заповедта?

При прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от страна на работодателя, законосъобразността му се преценява към момента на получаването на заповедта. В случай, че в същата е посочена дата към който момент не са съществували основания за прекратяване, то това е без правно значение. Относно към законосъобразността на заповедта за уволнение е съществуването на основанието към момента на нейното връчване.