Отговорност на наследниците за липси

Наследниците отговарят за липси причинени от техния наследодател съобразно дяловете им в наследството. Правото на иск не може да бъде отречено поради смърт на материалноотговорното лице, независимо дали смъртта е настъпила преди или след завеждането на иск. Правото на иск на работодателя за установени липси може да бъде реализирано срещу наследниците дори в случаите, в които трудовото правоотношение е прекратено поради смъртта на служителя.

Отговорността на наследниците не е солидарна, тъй като не са съпричинители на вредата, поради което всеки от тях отговаря до размера на неговия наследствен дял.

В разглеждания случай съпругата наследява равен дял с всяко от трите деца поради, което съда осъжда всеки от наследниците да плати по една четвърт от дължимата сума.

За допълнителни въпроси по темата можете да пишете на контактната форма:  https://uvolni.me/contact/

Решение № 50039/23.02.2023 г.. гр. д. № 2056/2022 г., IV г.о., ВКС