Освобождаване на заместник-кмет

Правното положение на заместник-кметовете като част от екипа на изборен орган, прави приложима при прекратяването на трудовия договор специалната разпоредба на чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА, която предвижда, че освобождаването на заместник-кметовете се извършва без предизвестие, със заповед на кмета на общината/района, към която законът не въвежда допълнителни изисквания за съдържание. Разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА визира самостоятелно основание за прекратяване на трудовото правоотношение със заместник-кмета на община/район. Поради това, че е създадена специална уредба за прекратяване на трудовото правоотношение на заместник-кмет на община или район, именно тя намира приложение, а не основанията по Кодекса на труда.

Законът не въвежда допълнителни изисквания за съдържанието на заповедта по чл. 39, ал.5 ЗМСМА и преценката на кмета за освобождаване на заместник-кмет е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, като освободеният заместник-кмет не би могъл да основе защитата си срещу мотивите за освобождаването по целесъобразност, поради което и въвеждането на мотиви в заповедта не е необходимо. Липсата на мотиви на заповедта за прекратяване на договора със заместни-кмет по реда на чл. 39, ал. 5 ЗМСМА не са условие за нейната законосъобразност. Длъжността е политическа. Длъжността се заема по политическа целесъобразност. Заместник-кмета е назначен от изборен орган, и е освободен по целесъобразност, за което се носи единствено политическа отговорност.