Обективна невъзможност – причина за прекратяване на трудовия договор

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е приложимо, когато е настъпила обективна невъзможност за работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, каквито случаи са налице при изгубване на правоспособност за упражняване на определено занятие, трайна инвалидност, препятстваща упражняването на труд и пр. непреодолими пречки за изпълнение на работата. Невъзможността на работодателя да предостави на трудоустроения работник работа, отговаряща на предписанията на здравните органи не е основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ – в този случай, основанието за прекратяване на трудовия договор е по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ. Това основание е налице при невъзможност на работника да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна нетрудоспособност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертна лекарска комисия, а при наличието на тези условия, прекратяването на трудовия договор се допуска само в случай, че при работодателя няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или той не е съгласен да заеме тази работа.