Обезщетение при незаконно недопускане до работа

Недопускането на работника или служителя на работа е неизпълнение на основното задължение на работодателя по сключен помежду им трудов договор – да осигури работата, определена при възникване на трудовото правоотношение /чл.127 ал.1 т.1 КТ/. С оглед специфичния характер на трудовия договор отговорността за неизпълнението е регламентирана в разпоредбите на чл. 213 ал. 1 и 2 и в чл. 225 ал. 3 КТ, тя е на работодателя и на виновните длъжностни лица при условията на солидарност и е с фиксиран размер на дължимите обезщетения – брутното трудово възнаграждение за периода на недопускането, което в хипотезата по чл. 225 ал. 3 КТ е последното получено преди уволнението, но не по-малко от размера на установената в страната минимална работна заплата /виж в този смисъл ТР № 2/2013г. на ОСГК/. Посочените разпоредби не предвиждат намаляване на отговорността, изразяващо се в приспадане на разликата между обезщетението в така предвидения размер и получен доход от друга осъществена от работника или служителя през периода на недопускането дейност. Такава би била дейността по трудово правоотношение с друг работодател /допълнителен труд по смисъла на чл.111 КТ с оглед съществуването и на правоотношението, за изпълняването на работата по което работникът или служителят не е допускан/, възнаграждението за която се дължи и при изпълнение на работата по основното трудово правоотношение, при което не може да бъде приспаднато. Такава би била и дейността на самоосигуряващите се лица – еднолични търговци, съдружници в търговско дружество, собственици на ЕТ, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества (ДЗЗД), регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност /виж чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 2 КСО и чл. 1 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица/. Доходът и от такава дейност не следва да бъде приспадан, тъй като тя също би могла да бъде съвместявана с дейността по трудово правоотношение.