ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 222, АЛ. 3 КТ

Дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ на служител, който към момента на сключване на трудовия договор е придобил право на пенсия?

Отговорът е отрицателен.