Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (поради „пенсиониране“)

Лицата, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по специален закон и са получили еднократно обезщетение по този закон преди да постъпят на работа по трудово правоотношение, нямат  право на обезщетение и по чл. 222, ал. 3 КТ.

Работник или служител, който е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди възникване на трудово правоотношение между страните, при прекратявне на трудовия договор нямат  право на обезщетение и по чл. 222, ал. 3 КТ.

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща само веднъж от работодателя и по правоотношението, при действието на което е възникнало правото на работника или служителя на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

обезщетение за пенсияПри прекратяване на трудовото правоотношение в определени случаи работодателят дължи обезщетения, които в едни хипотези са свързани с неупражнени права от работника или служителя, а в други имат гратификационен характер или осигуряват материално работника или служителя за известен период след прекратяване на трудовото правоотношение. Според разпоредбата на чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от два месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж при придобиването на право на пенсия. Последното също може да бъде придобито само един път. Предпоставки за възникване правото на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ са прекратяване на трудовото правоотношение на каквото и да било основание и придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на пенсия трябва да бъде придобито към момента на прекратяването на трудовото правоотношение. Това обезщетение се дължи еднократно – само при първоначалното придобиване право на пенсия, независимо дали то е придобито поради наличието на определена възраст или без оглед на това. Придобилите и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и придобилите и упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж, без оглед на възрастта, при прекратяване на последващи трудови правоотношения нямат право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.