Обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка

Кога работодателя изпада в забава?

Когато работникът е предал съхраняваната от него трудова книжка за оформяне от работодателя, работодателят трябва да я оформи и върне веднага след прекратяване на трудовия договор, а ако има пречка за оформянето й – да посочи кога тя ще бъде оформена и на разположение на работника. Ако работодателят не върне надлежно оформената трудова книжка и не посочи кога работникът може да я вземе, добросъвестността изисква той да покани работника за получаването й. Когато трудовата книжка се съхранява от работодателя, работникът трябва да си я потърси и ако работодателят не му я предаде, той изпада в забава. Работодателят може да се освободи от последиците на своята забава, като изпрати на работника съобщение съгласно чл. 6, ал. 3 от НТКТС.

трудова книжка