Обезщетение за оставане без работа

Дължи ли работодателят обезщетение за оставане без работа, при отмяна на заповед за прекратяване, издадена преди изтичане на подадено от работника предизвестие?

Отговорът е отрицателен.

Когато бъде признато незаконосъобразност на уволнение извършено преди изтичане на предизвестие отправено от служителя за прекратяване на трудовия договор, работодателят не дължи обезщетение за оставане без работа, за периода след изтичане на предизвестието. Липсва причинна връзка между незаконното уволнение и оставането без работа. Оставането без работа е по волята на служителя, който е отправил предизвестието си по чл. 326, ал. 1 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение.