Обезщетение за задържане на трудова книжка

Не се дължи обезщетение за задържане на трудова книжка при последващо сключване на трудов договор с друг работодател за периода след прекратяване на трудовия договор с втория работодател, освен ако не се докаже, че прекратяването на трудовия договор с втория работодател е във връзка с липсата на трудовата книжка.

Фактическият състав на чл. 226, ал. 2 КТ, съдържа следните елементи – прекратено трудово правоотношение, задържане на трудовата книжка на работника, вреди от това, както и наличие на причинна връзка между незаконното задържане на трудовата книжка и причинените вреди. В хипотезата на чл. 226, ал. 3, пр. 2-ро КТ законът презумира настъпили от незаконното задържане вреди, те са нормативно определени и работникът не дължи доказването им, освен базата, на която се изчисляват. Изхожда се от разбирането, че непредявяването на трудовата книжка на работника от страна на работодателя препятства работника да постъпи на работа при друг работодател, съответно да реализира трудов доход, засегнати са и осигурителните му права. Презумпцията е оборима. Увреждане няма, ако въпреки непредаването на трудовата книжка, работникът започне работа по трудово или служебно правоотношение (от времето, когато възникне новото правоотношение). При последващо прекратяване на трудовото правоотношение, вече е прекъсната пряката причинноследствена връзка с първото уволнение и оставането без работа не се презумира, като последица от невръщане на трудовата книжка от първия работодател. Би могло и да е така, както и самото прекратяване на новото трудово правоотношение да се дължи на непредставяне на трудова книжка от работника или служителя, но подобни твърдения трябва да са доказани.

За времето по новите трудови правоотношения липсва и вреда за работника – получавал е трудови възнаграждения. Следващите трудови правоотношения между работника и други работодатели, различни от първия работодател задържал трудовата книжка, и тяхното прекратяване, са новите причини, поради които той е останал за последващите периоди без работа, до започване на нова, при нов работодател, освен ако има данни тези последващите прекратявания да са извършени от новите работодатели именно поради причината, че работника не е представил трудова книжка.