Нов режим за конкурси и мобилност на държавните служители

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019 г., в сила от 10.12.2019 г. приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Отменя се Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с Постановление № 8 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от 2009 г., бр. 47, 95 и 106 от 2011 г. и бр. 7, 21 и 49 от 2012 г.).

Създава се на Портал за работа в държавната администрация.

Конкурсните процедури, които са обявени преди 1 октомври 2019 г., се приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.

Обявите, които са публикувани на Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация преди влизането в сила на наредбата, са валидни до изтичането на срока за подаване на документи от кандидатите.

Процедури по мобилност, които са обявени преди влизането в сила на наредбата, приключват по реда, който действа към момента на издаването на заповедта за обявяването им.

Очаквайте продробности.