Ново изискване към Плана за безопасност и здраве

Планът за безопасност и здраве съдържа, както план за последователността на извършване на СМР, в т.ч. дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на съответните видове СМР, така и начална и крайна дата за изпълнението им, и дата за завършване на работата на строителната площадка.

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

(изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019 г.)