Ново в Държавен вестник относно заплатите на служителите в държавната администрация

Постановление № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Увеличението на заплатите за 2019 г. на работещите по служебни или трудови правоотношения в бюджетните организации следва да бъде минимум с 3 на сто независимо от конкретната оценка по Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, когато е приложимо, като лицата, получили най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността, не получават увеличение на заплатите за 2019 г. (Постановление № 4/10.01.2019 г. )

Постановление № 6 от 14 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е „Неприемливо изпълнение“.

Максимално допустимото увеличение по ал. 1 е, както следва:

  1. при годишна оценка на изпълнението „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“ – до 2 на сто;

През 2019 г. размерът на увеличението на индивидуалните основни месечни заплати на служителите с годишна оценка на изпълнението за 2018 г. „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“ е 3 на сто.

  1. при годишна оценка на изпълнението „Изпълнението отговаря напълно на изискванията“ – до 10 на сто;
  2. при годишна оценка на изпълнението „Изпълнението надвишава изискванията“ – до 15 на сто;
  3. при годишна оценка на изпълнението „Изключително изпълнение“ – до 20 на сто.

Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват за всички служители в административната структура, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител.

Увеличенията по ал. 1 се определят при спазване на следните правила:

  1. на служителите в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата;
  2. на служителите в едно административно звено с еднакви годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя еднакво процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата.

Ръководителят на администрацията определя на административните звена лимити за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати, изчислени с еднакъв процент от сумата на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от съответното звено, определени преди увеличението.

Не се прилага за служители, които по изискванията на закон не са включени в структурни звена.

Във вътрешните правила за заплатите се конкретизират правилата за увеличенията по чл. 12 съобразно особеностите в структурата и дейността на администрацията.

Актуализиране на заплата след връщане от „майчински“.

Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава при завръщане от отпуск за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на дете по чл. 163, 164, 164а и 164б от Кодекса на труда. В този случай размерите на индивидуалните основни месечни заплати може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация, ако по време на ползването на отпуска по чл. 163, 164, 164а и 164б от Кодекса на труда индивидуалните основни месечни заплати в администрацията са били увеличавани на основание получена годишна оценка. В този случай увеличението може да се извърши при завръщането от отпуск, както и през следващата година, ако служителят не е получил годишна оценка на изпълнението на длъжността за годината на завръщането поради ползването на отпуска.

Актуализиране на заплатата след изтичане на срока за изпитване.

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати изтичане на срока за изпитване може да се увеличават до 10 на сто с изключение на случаите, когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността.

Актуализиране на заплатата при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител.

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в тези може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация.

Актуализиране на заплатата при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител.

При определянето на размера на увеличението в тези случаи се отчита получената в приемащата администрация годишна оценка за изпълнението на длъжността, като се прилага съответно регламентираното увеличение според годишната оценка.

В Министерството на външните работи размерите на индивидуалните основни месечни заплати при завръщане от командировка по Закона за дипломатическата служба с продължителност повече от една година може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за съответното длъжностно ниво.

Допълнително възнаграждение по чл. 21, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда за изпълнение и/или управление на проекти или програми вече са отделни от допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. Допълнителното възнаграждение се определя за изпълнението и/или управлението извън установеното работно време и длъжностната характеристика на служителя на:

  1. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по които съответната администрация е бенефициент или партньор, при условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  2. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по които съответната администрация е бенефициент или партньор.

Размерът на допълнителното възнаграждение е равен на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейностите по длъжностната характеристика.

Размерите на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати за дейностите по управление и изпълнение на проекти и програми се определят в рамките на разходите за организация и управление на съответния проект и/или програма.

Служителите, заемащи длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати само ако за това е осигурен ресурс в рамките на съответните проекти, финансови планове или програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или финансирани от други международни финансови институции и донори.

Увеличение на заплатите на служители с по-ниски възнаграждения от средния.

Преди увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати по новоприетия ред през 2019 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на отделни служители в рамките на разходите за персонал по бюджета на административната структура за 2019 г. в следните случаи:

  1. когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер, определен към 31 декември 2018 г., на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в административната структура;
  2. когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е по-ниска с повече от 5 на сто от средния размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на същата длъжност в администрациите от същия вид, ако в административната структура няма служители на същата длъжност, по последните актуални данни за съответната длъжност.

Новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя до средния размер на заплатата за длъжността и не може да надвишава с повече от 20 на сто предишния размер на индивидуалната основна месечна заплата на служителя.

При определянето на размера на заплатата се отчитат кариерното развитие и годишните оценки на изпълнението от длъжността на съответните служители за периода 2012 – 2017 г.

Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати на основание чл. 12 въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2018 г. влизат в сила от 1 януари 2019 г.