Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

С бр. 56/23.06.2020 г. е приета нова разпоредба на чл. 42 – алинея 4, която по същество преповтаря отменената разпоредба на чл. 42, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Текстът на новата чл. 42, ал. 4 от Наредбата гласи: „Размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото правоотношение“.

Този способ за определяне обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се ползва през годините. Сега е оформен и нормативно след като разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Наредбата беше отменена поради допуснати процесуални нарушения при нейното приемане.