Николай Стоянов, „Прекратяване на трудовия договор“

Вярвам, че знанието, което книгата Ви предлага, ще
бъде полезно в практиката Ви на специалист и управленец.

прекратяване на трудовия договор - книга на Николай Стоянов

Прекратяването на трудовите правоотношения по реда на чл. 325 и 328 от Кодекса на труда (КТ) са най-честите случаи в практиката.

Огромният брой специфични хипотези повдига редица въпроси за реда и начина на прекратяване на трудовото правоотношение, чиито отговори не се съдържат в Кодекса на труда.

Съдебната практика създава отговорите, чието познаване от своя страна води до законосъобразност на извършените действия. Често специалисти по трудови правоотношения изпитват затруднения при формулиране на законосъобразността на прекратителното основание. Повдигнатите въпроси следва да намерят бързи отговори, които в обемната практика на съда, не винаги са навременни.
Това налага обобщаването на трудовото право като анализ на дадени вече становища по различни хипотези, касаещи проблема със законосъобразното прекратяване на трудовия договор. Липсата на знания в тази насока води до разходи за работодателя при възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, отмяна на съдебни решения от по-горна съдебна инстанция, неправилни становища на юристи, неразбиране от страна на работника на правилността на извършеното прекратяване и други.
Необходимостта от бързо достигане до правилния отговор е в основата на идеята за създаване на настоящата книга.

Книгата си поставя за цел практикуващите лесно да достигнат до необходимите отговори на въпроси. За тази цел във второто издание са включени две нови глави съответно с всички въпроси с положителен и отрицателен отговор.

Ето и част от тях:

  • В случай че работодателят не е уведомил работника за приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие и издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в седемдневния срок, същата следва ли да се приеме за законосъобразна? – с. 18
  • Когато работник или служител направи предложение до работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение, спре да се явява на работа, работодателят приеме предложението, но не може да уведоми за това работника, тъй като пратката се е върнала непотърсена на домашния му адрес, законосъобразно ли е извършеното прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ? – с. 21
  • При прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие следва ли страните да постигнат и съгласие за датата на прекратяването? – с. 23
  • Допустимо ли е при приемане на предложението за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ в предвидения от закона седемдневен срок, самата заповед за прекратяване да бъде връчена в по-късен от този срок момент? – с. 23
  • Може ли срокът по чл. 345, ал. 1 КТ да тече от момента на узнаване на влязлото в сила решение, с което работникът или слу-ителят е възстановен, независимо от получаване на нарочното съобщение в по-късен момент? – с. 28
  • Следва ли работникът или служителят да се яви физически при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, извън хипотезата на наличие на извинителни причини? – с. 24
  • Достатъчно ли е еднократното явяване на работника или служителя на работа, в рамките на срока по чл. 345, ал. 1 КТ, за да се приеме, че е налице явяване по посочената разпоредба? – с. 38
  • Може ли работничка и служителка, явила се при работодателя в срока по чл. 345, ал. 1 КТ, да поиска отпуск по чл. 163 КТ (отпуск поради бременност и раждане? – с. 40

Преглед и поръчка на книгата можете да направите
в сайта на издателство „СИЕЛА“.