Неприетото предложение на служителя за прекратяване на трудов договор по чл. 325, т. 1 КТ има ли ефект на писмено предизвестие по чл. 326 ал. 1 КТ?

Отговорът е отрицателен.

Предложението по чл. 325 т.1 КТ е волеизявление на страна по трудово правоотношение към съконтрахента си за пракретяването му по взаимно съгласие. Ако в него няма записано изявление на предложителя при отказ то да се счита за предизвестие по чл.326 ал.1 КТ, работодателят не може да го зачете като такова, защото самоволно променя волята на предложителя, каквато възможност не е уредена от законодателя.