Неплатен отпуск през 2021 г.

Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж. През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 КСО се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

§ 4а. от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Наредното събрание от 13.03.20220 г. и за преодоляване на последиците. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.)