Ненормиран работен ден

За да се счете, че едно лице полага труд при ненормиран работен ден е необходимо да са налице две предпоставки. Първата е, заеманата от лицето длъжност да е включена в списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, който списък следва да е определен с нарочна заповед на работодателя или в правилника за вътрешния трудов ред. Втората предпоставка е, на работника да е осигурено ползването на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ, с който да е компенсирана работата му над редовното работно време. Работното време, през което се полага труд при ненормиран работен ден, е редовно работно време, и трудът не се оформя и не се заплаща като извънреден труд.