Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя условия на работника или служителя, които да бъдат изпълнени, за да се връчи трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение?

Отговорът е отрицателен.

Работодателят не може да поставя условия

Работодателят не може да поставя условия на работника или служителя във връзка с изпълнение на задължението му да предаде незабавно трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение. Такива условия в практиката са свързани с предаване на документи, ключове, подписване на документи, включително и неизгодни за работника или служителя, заплащане на финансови претенции от страна на работодателя (ограничена имуществена отговорност, липси и други).  Задържането на трудовата книжка не може да се обосновава с неизпълнение на други задължения на работника или служителя. В тези случаи е налице незаконно задържане на трудова книжка и дължимост на обезщетение от страна на работодателя.

Задължението на работодателя да предаде незабавно трудовата книжка

Задължението на работодателя по чл. 350 КТ да предаде незабавно на работника или служителя трудовата книжка и посочените по-горе задължения на последния не са насрещни, нито еквивалентни. Между тях липсва такава връзка, която може да обуслови изпълнението на едното в зависимост от изпълнението на другото. Ето защо дори и в действителност да съществува задължение на ищеца за издаване на документи и вещи или наличие на други претендирани от работодателя права, то това не изключва отговорността по чл. 226, ал. 2 КТ, тъй като има незаконно задържане на трудовата книжка.

Предпоставки за изплащане на обезщетение

Според разпоредбата на чл. 226, ал. 2 КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено. За основателността на иска е необходимо и достатъчно кумулативно наличие на следните предпоставки: прекратено трудово правоотношение, незаконно задържане на трудова книжка и вреди, които са в причинно-следствена връзка с незаконното задържане. Размерът на вредите е определен от КТ. На обезщетение подлежат имуществените вреди, които се съизмерват с брутното трудово възнаграждение за времето на задържане на трудовата книжка.

Решение № 130/04.05.2011 г., гр. д. № 141/2010 г., IV г.о., ВКС