Недействителен срок на изпитване

Недействителна ли е клаузата за „срок за изпитване“ по трудов договор, когато работодателят знае годността на работника или служителя и в този случай има ли злоупотреба с право при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 71 КТ?

Клаузата от трудовия договор за определяне на „срок за изпитване“ е недействителна поради заобикаляне на закона, когато с нея не се цели проверка на годността на работника или служителя за изпълняваната работа и в този случай прекратяването на трудовия договор на основание чл. 71 КТ е незаконно поради злоупотреба с право в нарушение на чл. 8, ал. 1 КТ. Заобикаляне на закона е налице, когато с правомерни средства се постига забранен резултат, а злоупотребата с право представлява упражняване на субективното право с цел да се увреди друго лице. Когато работодателят знае, че работникът или служителят е годен за изпълняване на длъжността и уговаря срок за изпитване в своя полза, то работодателят действа недобросъвестно при сключване на трудовия договор. А когато работодателят упражни правото по чл. 71, ал. 1 КТ в срока за изпитване, при условие, че е знаел за годността на работника или служителя да изпълнява длъжността, то работодателят действа недобросъвестно при прекратяване на трудовия договор. В първия случай възниква недействителност на клауза от трудовия договор поради нарушение на забраната за недобросъвестност по чл. 8, ал. 1 КТ, а във втория случай е налице злоупотреба с право и незаконно уволнение отново поради нарушение на чл. 8, ал. 1 КТ

Пример от практиката за недействителност на клауза свързана със срок на изпитване.

Работодателите, които не са физическо лице извършват действия и получават знание за определени факти чрез своя законен или упълномощен за това представител. Представителната власт има пряко действие и узнаването на факт с правно значение от представителя се счита за узнаване от работодателя. В случая при сключване на трудовия договор през 2015 г. със служител, работодателят е действал недобросъвестно чрез своя представител и управител тъй като е уговорен в полза на работодателя срок за изпитване от 6 месеца, а управителят е знаел, че служителят е годен да изпълнява длъжността „експерт икономическа информация“, защото е изпълнявала същата длъжност от 2009г. на същото работно място, при същия екип от работници и служители и при същия управител, който тогава е бил представител на работодателя.

Тъй като работодателят чрез своя управител и представител е действал недобросъвестно при сключването на трудовия договор чрез уговарянето на клауза със срок за изпитване в полза на работодателя, то тази клауза от трудовия договор е недействителна поради заобикаляне на закона и постигането на резултат в противоречие с чл. 8, ал. 1 КТ.

При условие, че работодателят чрез своя управител и представител е знаел, че служителят е годен да изпълнява длъжността „експерт икономическа информация“ към момента на сключване на трудовия договор, то прекратяването на трудовия договор на основание чл. 71, ал. 1 КТ представлява недобросъвестно прекратяване на трудовия договор и злоупотреба с право, тъй като правото по чл. 71 КТ се използва не за преценка на годността на работника или служителя, а единствено с цел да се причинят неблагоприятни правни последици на работника или служителя, поради което уволнението е незаконно.

За подобен случай следва да се приеме и съществуващите към момента тъй наречени верига от срочни трудови договори с учители за съответна учебна година. Клаузата „срок на изпитване“ би била недействителна ако вече учителят е полагал труд в един предходен момент и прекратяването би било незаконосъобразно, ако е извършено на осн. чл. 71 КТ.