На кое основание се „пенсионира“

Кое е правилното правно основание за прекратяване на трудовия договор при придобиване на право на пенсия в периода на незаконно уволнение до възстановяване на длъжността?

Въпрос:

Намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ ?

Отговор:

Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ не намира приложение в случаите, когато работникът или служителят е придобил правото си на пенсия и осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му работа.

Разяснение. Нека опростим нещата:

Прекратяването на трудовия договор в случаите, за по-лесно възприемане, да наречем „пенсиониране“ са взависимост от следното: дали към момента на прекратяване на трудовия договор: 1. Работникът е придобил право на пенсия или 2. Трудовият договор е сключен след като работника е придобил и упражнил право на пенсия.

В разглеждания случай трудовият договор е сключен преди работникът да е придобил право на пенсия. Същият е незаконосъобразно уволнен, но докато се води делото придобива и упражнява право на пенсия. Поставеният въпрос е кое от двете основания, посочени по-горе, следва да се използва при прекратяване на трудовия договор. Отговорът е, че придобиването и упражняването на право на пенсия по време на незаконното уволнение до възстановяването на работника на работа няма правно значение. Относимия момент е този на сключването на трудовия договор, а именно към посочения моомент работникът не е бил придобил право на пенсия. Трудовият договор не е сключен с работника, условно казано, в качестовото му пенсионер, поради което не може да му се прекрати договора на това основание. За да може да бъде прекратен трудов договор на процесното основание, работодателят и работникът или служителят е следвало да имат сключен трудов договор в хипотеза, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на неговото сключване.

Разглеждания казус е относим към въпроса за тълкуване на трудовото право въз основа на момента на възникването на сьответните трудови права. Този въпрос заслужва да се разгледа в отделна научна публикация.

Решение № 272/02.10.2015 г. по гр. д. № 2770/2015 г., IV г.о. на ВКС