Начален срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора

От кой момент тече двумесечния срок за обжалване на заповед за прекратяване, поради изтичане на срока на договора. От датата на която е изтекъл срока на договора или от датата на връчване на заповедта?

Отговор: от датата на връчване на заповедта.

За да настъпи правният ефект на прекратяването на трудовия договор в хипотезата по чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ (с изтичане на уговорения срок), е достатъчно работодателят да уведоми писмено работника или служителя, че юридическият факт е настъпил, т.е. – уговореният срок е изтекъл и правоотношението се счита прекратено.

При срочния трудов договор за определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, прекратяването му настъпва по право с изтичането на срока, но за яснота в отношенията работодателят може (а и трябва – предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от КТ) да обективира и нарочно писмено волеизявление в тази насока. Обикновено това става с издаването на заповед (но също – и с друг писмен акт на работодателя), която се връчва на работника или служителя, като в нея, като основание за прекратяване на трудовия договор трябва да се посочи чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ, а в словесната част да се съдържа израза: „с изтичане на уговорения срок“.

Двумесечният давностен срок по чл. 358, ал. 1, т. 2 от КТ започва да тече от датата на връчването на заповедта за прекратяване, обективираща декларативното изявление на работодателя за прекратяването на срочното трудово правоотношение между страните на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ, а не от датата на самото му прекратяване – с изтичането на срока на договора.