Намаляване обема на работа следва да бъде по отношение на конкретна трудова функция

При намаляване обема на работата в цялото предприятие, работодателят  е длъжен да доказва при оспорване на уволнителна заповед, как това намаляване се отразява на съответната трудова функция.

Намаляването на обема на работата се отнася не към дейността на предприятието изобщо, а към конкретна дейност, реализирана чрез дадена трудова функция.Трябва да е намаляла работата,която се изпълнява от работника с тази трудова функция и да съществува обективна връзка между намалението и необходимостта работодателят да реорганизира работния процес – било като преустанови дейността, за която е намаляла работата, като съкрати щата или като разпредели трудовата функция, за която работата е намаляла, между други работници в предприятието. Тъй като работодателят носи тежестта да установи законността на уволнението, именно той е този, който носи доказателствената тежест и по отношение на факта за наличието на връзка между намаления обем на работата и трудовата функция на уволнения работник. Ако такава връзка не е доказана, то не е установено потестативното право на уволнение на работника по чл. 328 ал. 1 т. 3 КТ, съответно уволнението е незаконно и подлежи на отмяна.