Наличие на две прекратителни основания

По отношение на един и същи работник или служител могат да съществуват едновременно няколко основания за прекратяване на трудовото правоотношение. Например намаляване на обема на работата, довело до съкращаване на щата, или закриване на част от предприятието и съкращаване на щата. В тези случаи право на работодателя е да прецени на кое от посочените основания да прекрати трудовото правоотношение и тази негова преценка не подлежи на съдебен контрол.

Независимо от това, дали в предприятието е осъществено и друго основание за уволнение по отношение на ищеца, съдът следва да се произнесе в рамките на използваното от работодателя основание и да провери неговата законосъобразност. Съдът не може да излезе извън очертания с оспореното уволнение предмет на делото и да преценява наличието или липсата на фактическия състав на друго, непосочено от работодателя основание за прекратяване на трудовото правоотношение.