Как работодателите да поискат наемане на работници и служители от Молдова без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 85/05.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между правителството на Република България и Правителството на република Молдова за регулиране на трудовата миграция.

Компетентна институция в Република България – Агенция по заетостта.

Компетентна институция в Република Молдова – Национална агенция по заетостта.

Тази Спогодба се прилага за следните категории работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази Спогодба и които притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

  • а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;
  • б) сезонни работници за максималния период съгласно законодателството на приемащата държава.

За посочените категориите работници не се изисква разрешение за работа.

Създава се Съвместен комитет по подбор към Агенцията по заетостта и Националната агенция по заетостта в Молдова.

Работодателите отправят до Агенцията по заетостта предложения за работа, като посочват изискванията към кандидатите.

Агенцията по заетостта изпраща до другата страна по Спогодбата искане за наемане на работници мигранти.

След извършен подбор от Националната агенция по заетостта на Молдова изпраща списък одобрените кандидати до Агенцията по заетостта, както и събраните документи тяхното образование, специализация, компетентност, професионална квалификация и опит; други документи, които могат да се изискват в съответствие със законодателството на приемащата държава за заемане на длъжността, посочена от работодателя в предложението за работа, включително за регулираните професии; копие на страницата на документа за пътуване със снимката и личната информация; две цветни снимки – формат 3,5/ 4,5 см.

Работодателя изпраща до Агенцията по заетостта списък с одобрените кандидати.

По искане и за сметка на работодателите Националната агенция по заетостта на Молдова може да организира интервюта и практически изпити за съответната професия в съответствие с предложението за работа.

Всеки Кандидат, който потвърди желанието си да бъде нает, се насочва от Националната агенция по заетостта на Молдова за медицински прегледи, които се извършват в лечебно заведение.

Националната агенция по заетостта на Молдова предоставя на Агенцията по заетостта списъка с Кандидатите, които са потвърдили готовността си за отпътуване и са преминали през медицински прегледи, потвърждаващи, че няма пречки да извършват дейността/професията, за която са одобрени.

Националната агенция по заетостта на Молдова изпраща на работодателите информацията Кандидатите, които са потвърдили готовността си за отпътуване и са преминали през медицински прегледи.

Националната агенция по заетостта на Молдова провежда среща с одобрените Кандидати непосредствено преди тяхното отпътуване, като им предоставя писмено информация за техните права и задължения във връзка с тяхната работа на територията на приемащата държава относно:

  • индивидуалния трудов договор;
  • правата и задълженията на работниците и работодателите на територията на Република България;
  • културата и традициите на Република България;
  • информация за контактите в спешни случаи.

Информацията се предоставя на румънски език.

При пристигането си на територията на Република България работниците мигранти се посрещат от работодателя или негов представител в присъствието на представител на Агенцията по заетостта и се транспортират до мястото за жилищно настаняване.

Агенцията по заетостта прави всичко необходимо за:

  • гарантиране на необходимата защита на правата на работниците мигранти в съответствие със законодателството на приемащата държава относно условията на живот и труд;
  • разследване на жалбите и сигналите на работниците мигранти за нарушения на трудовите им права и даване на необходимите указания за отстраняване на установените нередности.

При подписване на индивидуалния трудов договор работниците мигранти подписват и декларация, с която се задължават да се завърнат на територията на Република Молдова при изтичане на срока на законното им пребиваване и да представят лично своя паспорт пред консулската служба на Република България в рамките на един месец след завръщането си.

Неизпълнението на задължението се взема предвид при разглеждане на ново заявление за получаване на разрешение за пребиваване, подадено до Агенцията по заетостта.