Наемане на работници и служители от Армения без разрешение за работа?

В ДВ, бр. 90/30.10.2018 г. е обнародвана Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция.

Компетентна институция в Република България – Агенция по заетостта.

Компетентна институция в Република Армения – Държавна агенция по заетостта.

Тази Спогодба се прилага за следните категории работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази Спогодба и които притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;

б) сезонни работници за период до девет месеца годишно.

За посочените категориите работници не се изисква разрешение за работа.

Влизането пребиваването и заетостта на граждани на Република България и Република Армения на територията на другата страна се регламентират от законите на приемащата Страна.

Създава се Съвместна комисия за подбор.

Работодателите отправят до Агенцията по заетостта предложения за работа.

Агенцията по заетостта извършва предварителен подбор на кандидатите за работа: предварителен по документи и окончателен. Съдейства при подписване на трудовите договори. Предоставя на подписалите трудови договори работници на необходимата информация на арменски език, относно условията на пребиваване, труд, жилищно настаняване и завръщане.

Предложенията за работа съдържат:

1) икономическия сектор, в който ще се осъществява дейността;

2) географския регион, в който ще се осъществява дейността;

3) броя на работниците, които ще бъдат наети;

4) професионалната квалификация и другите изисквания, на които работниците трябва да отговарят за наемането им;

5) крайния срок за подбора на Кандидати;

6) продължителността на трудовия договор;

7) обща информация за условията на труд, заплащането, жилищното настаняване и други условия на живот;

8) датите, на които одобрените Кандидати трябва да пристигнат на мястото на работа в приемащата Страна;

9) информация за разходите за пътуване между териториите на Страните;

10) друга информация съгласно предвиденото в Процедурите за прилагане.

Подборът на Кандидатите според професионалната им квалификация и на основата на представените документи се извършва от Агенцията по заетостта.

Кандидатите, които са преминали предварителния подбор, преминават медицински преглед за сметка на работодателя в Армения преди техния професионален подбор.

Преди отпътуване от територията на Армения одобрените кандидати трябва да разполагат с оригинал на подписан от работодателя срочен трудов договор в съответствие със законодателството България.

Копие от договора се изпраща до Държавна агенция по заетостта на Армения.

Заявленията за издаване на визи се обработват с предимство от компетентната консулска служба на България на територията на Армения съгласно законодателството на Страните и в съответствие със съответните разпоредби на международните договори, по които двете държави са страни. Визата, която се поставя в паспорта, включва вида, целта и продължителността на престоя в България.

Работниците получават необходимите разрешения за пребиваване в съответствие със законодателството на България.

Преди отпътуване на работниците Държавна агенция по заетостта на Армения задължително им предоставя информация на арменски език, относно условията на отпътуване, пребиваване, труд и жилищно настаняване.

Държавна агенция по заетостта на Армения информира работниците за датата и мястото на пристигането им, а Агенцията по заетостта съгласува с работодателите организацията на тяхното посрещане и настаняване.

УСЛОВИЯТА НА ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

В България работниците от Армения имат същите трудови права и задължения, които са в сила за местните работници, и се ползват от еднаква защита на работното място в съответствие с българското трудово законодателството.

В България работниците от Армения се ползват от същата правна защита, която се осигурява на местните граждани относно техните лични права и правото им на собственост.

Възнаграждението на работниците, както и условията им на труд се определят индивидуално в сключените трудови договори и са в съответствие с условията на действащите колективни трудови договори или при липсата на такива – с приложимото законодателство спрямо работниците на България за същата професия и квалификация.

Споровете, които може да възникнат между работодателите и работниците, се решават в съответствие със законодателството на България.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

В момента на подписване на трудовия договор работниците подписват също и декларация, с която се задължават да се завърнат в Армения след изтичане на срока на тяхното законно пребиваване и да се представят в едномесечен срок след завръщането си в консулската служба на България заедно с документа си за задгранично пътуване.

Неизпълнението на посочения ангажимент се взема предвид при разглеждането на последващи заявления за издаване на разрешение за пребиваване пред органите на България.

С оглед улесняване прилагането на тази Спогодба Упълномощените органи подписват Процедури по прилагане в шестмесечен срок от влизането й в сила.