Може ли работник или служител да се оттегли от сключено споразумение с работодател?

Отговорът е положителен.

Съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, в трудовия договор или в друга писмена форма (допълнително споразумение) страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение. Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото правоотношение.

Всяка една от страните по трудовото правоотношение има право по всяко време да оттегли съгласието си да бъде адресат на електронни изявления. С това нормотворецът допуска едностранно оттегляне от сключено споразумение по реда на чл. 119 КТ, както и от клауза договорена в трудовия договор, относно създаване и получаване на документи свързани с възникване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.