Може ли работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си годишен отпуск?

Може ли и в кои случаи, работникът или служителят едностранно да определи кога да ползва платения си годишен отпуск?

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в посочените случаи и в срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

За да се ползва от това право обаче работникът или служителят следва да поиска отложения или неизползван платен годишен отпуск до 30.06 на съответната година. Едва след отказ на работодателя да разреши ползването, работникът или служителят ще може едностранно да ползва отпуска след 14-дневно писмено уведомление.