Може ли работникът да обжалва вътрешен акт на работодателя?

Не е допустим иск за установяване незаконност на акт на работодателя, когато не се претендират настъпили вредни последици от акта в правната сфера на работника или служителя – ищец.

 В Кодекса на труда няма предвиден иск на работника за установяване на извършено от работодателя нарушение при издаване на вътрешни атове, свързани с управлението и организацията на работата. Допуснати от работодателя нарушения на трудовото законодателство при издаване на вътрешни атове могат да бъдат предмет на установяване само когато се претендират последиците им при изпълнение на трудовия договор с работника, но самостоятелен иск за установяване на нарушението е недопустим.

Пример: работник или служител не може да оспори пред съда заповед на работодателя за изпълняване на друга работа поради производствена необходимост по чл. 120 КТ и поради престой. В този случай иск за установяване незаконност на вътрешен акт на работодателя, без да се претендират настъпили последици в правната сфера на ищеца по отношение на индивидуалното му трудово правоотношение е недопустим. Преценката за обявяване състояние на престой и за възлагане на работника временно изпълнение на друга работа е по целесъобразност на работодателя, а в случай на доказан престой като обективно трайно състояние може да бъде предмет на проверка от съда само в производство по иск, с който се претендира прекратяване на трудовото правоотношение поради престой или неизплатени обезщетения или трудово възнаграждение.