Може ли да се сключи трудов договор от пълномощник на работодателя?

Може ли да се приеме, че лице, общо упълномощено от работодателя да подписва всякакви документи, свързани с дейността на предприятието, разполага с представителното правомощие да подписва и трудов договор от името и за сметка на втория?

Отговорът е положителен.

В гражданското право, част от което е трудовото, всяко правоспособно лице може да бъде представлявано от друго дееспособно лице по волята на представлявания, освен когато законът изрично забранява това /при сключване на брак, извършване на завещание и др./. При доброволното /договорното/ представителство пълномощието трябва да бъде извършено предварително във формата, която се изисква за сделката /когато изискваната форма е нотариална, достатъчна е нотариална заверка на подписа и евентуално на съдържанието/ или правните действия в упражнение на представителната власт, но както отсъствието на овластяване, така и неспазването на предписаната от закона форма може да бъдат санирани след извършване на сделката или правните действия чрез потвърждаване в изискуемата за пълномощието форма.

За сключването и прекратяването на трудово правоотношение законът изисква писмена форма за валидност, такава е и изискуемата форма за валидност на пълномощието от работодателя. Съответно работодателят или негов надлежен представител могат винаги да потвърдят с писмен акт /дори с предявяването на иска или с отговора на исковата молба/ както овластяването, така и сключената сделка и/или извършените правни действия без представителна или с ненадлежно учредена представителна власт.

Общата уредба на договорното представителство при действието на ЗЗД от 1950 г. не съдържа разпоредби относно общото и специалното /изричното/ пълномощие. Такава специална уредба съществува в търговското право, но тя няма приложение в отношенията между нетърговци и по-специално в трудовите правоотношения. В търговското право общо е пълномощието в пределите на очертаната от закона представителна власт, специално е пълномощието за изчерпателно посочени по род и вид сделки и действия /тъй като изключва общата представителна власт извън посочените по род и вид сделки и действия/, изрично е пълномощието за действия извън очертаната от закона представителна власт /то надхвърля общата представителна власт/ и конкретно е пълномощието за отделни сделки или действия – вън от обхвата на основното упълномощаване.