Може ли да се отмени заповед за прекратяване на „граждански“ договор?

Може ли съда да отмени уведомление за прекраватяване на „граждански“ договор, като приеме, че правоотношението е било трудово, а не такова по реда на Закона за задълженията и договорите, т.е. облигационно, както и да присъди обезщетение за оставане без работа и заплащане на трудово възнаграждение?

Отговорът е положителен.

Съдът може да приеме, че сключеният между страните като „граждански“ договор според съдържанието си съставлява трудов договор – предметът му не е резултат от трудова функция, а престиране на работна сила, свързана с основната дейност на работодателя, като на практика поетите задължения се припокриват с тези по длъжностна характеристика на длъжност от основната му дейност. При тези обстоятелства и с оглед характера на договора като трудов, същият е трябвало да се прекрати на някое от изчерпателно изброените в КТ основания за прекратяване на трудови договори от работодателя. Оттук извършеното прекратяване с уведомление е незаконосъобразно и следва да се отмени и да се присъди обезщетение за оставане без работа. В случай на установено неплатено трудово възнаграждение същото се присъжда на работника или служителя от съда за периода на договора.