zabrana-za-rabota

Може ли да се забрани полагането на труд? Нищожна клауза в трудовия договор

Нищожна ли е клауза в трудов договор, с предмет задължение на служителя при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя да не постъпва на работа по трудови и граждански отношения в конкурентна фирма?

Клауза, по силата на която се ограничава извършването на конкурента дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор е сключена в нарушение на конституционно признатото право на труд, по специално нормата на чл. 48, ал. 3 КТ, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин, както и клауза, с която се възлага гражданска отговорност на работник или служител в случай, че след прекратяване на трудовите правоотношения не спази изискването да не встъпва в трудови или граждански правоотношения с конкурентна фирма е нищожна поради противоречие със закона.

Нищожна е и клаузата съобразно, която работникът или служителят дължи обезщетение в случай, че постъпи на работа при конкурентен работодател в определен уговорен срок след пртекратяане на трудовия договор.  

Решение № 200/17.05.2011 г. по гр. д. № 1018/2010 г. III г.о., ВКС