Може ли да полага труд работник с 100% т.н.р.?

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност?

Определената с решение на ТЕЛК 100% трайно намалена работоспособност не означава, че работника не следва да упражнява какъвто и да било труд.

Със заключението на ТЕЛК трябва не само да се определи болестта, довела до инвалидност, но и да се посочи, че това състояние на работника поражда неговата невъзможност да изпълнява точно определена работа по трудово правоотношение. В заключението на ТЕЛК следва да се посочи и каква друга, подходяща за здравословното състояние на работника, длъжност той може да изпълнява. Това изискване е свързано с идеята на законодателя да не позволи прекратяване на трудовия договор с даден работник, ако и когато при работодателя има подходяща за неговото здравословно състояние работа.